Mijn winkelwagen

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Anglais Francais Néerlandais

Répamine heet u welkom  | 

Algemene voorwaarden voor verkoop en verhuur

1. Het contract of de levering die aanvaard werd door de koper is onderhevig aan onze algemene voorwaarden voor verkoop. De aanvaarding van bestelbonnen van onze kant of de verzending van de bevestiging van de koper zijn bestelling mag niet afwijken van deze regel.

2. Al onze prijzen werden berekend zonder taksen, exclusief montage, en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande verwittiging. De prijzen zijn benaderingen en niet gegarandeerd exact in geval van onvoorziene omstandigheden die supplementaire onvoorziene kosten met zich meebrengen.

3. De contracten worden altijd in onze kantoren opgemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

4. De aanbiedingen worden aangeboden zonder verplichtingen, en voor zolang de goederen voorradig zijn op het moment van bestellen. De vertragingen bij levering zijn indicatief ; hun gebrek aan naleving kunnen noch compensatie, noch annulatie van de bestelling teweegbrengen.

5. De goederen worden vervoerd op risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling, zelfs als de verzending aangetekend, onder FOB of CIF gebeurt. Geen enkele terugzending wordt aanvaard zonder voorgaande overeenkomst.

6. Wanneer het krediet van de koper slechter wordt, reserveren wij onszelf het recht om, zelfs na gedeeltelijke afronding van een aankoop, garanties te eisen van de aankoper, die wij aanvaardbaar vinden, met het oog op een goede uitvoering van de gedane beloftes. De weigering eraan te voldoen geeft ons het recht de aankoop volledig of gedeeltelijk te annuleren.

7. Om geldig te zijn, dienen alle klachten ons binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen bereikt te hebben. Na deze termijn en zonder aangetekend schreven van een klacht, worden de voorwaarden vermeld op onze facteren (die speciaal of algemeen zijn) als aanvaard beschouwd.

8. Betaling : Al onze facturen dienen betaald te worden op onze financiële rekeningen die vermeld staan op de facturen of op het Hoofdkantoor. Het opstellen en/of aanvaarden van het reglement kan niet herzien worden, noch afwijken van deze bepaling. Er werd uitdrukkelijk overeengekomen dat hun aanvaarding en hun retour plaats dienen te hebben binnen de 48 uur. Onze verdelers hebben niet de vereiste kennis om geld te ontvangen. De aangegane engagementen zijn niet eerder uitvoerbaar dan na onze uitrdukkelijke toestemming. Behalve tegenstrijdige geschreven bepalingen zijn onze facturen betaaldbaar rekenend vanaf de datum van ontvangst van de factuur en zonder korting. De verzending van een is een uitnodiging tot het betalen van het resterend openstaand bedrag.

In geval van niet-uitvoering van een lopend contract (omvat de niet-betaling van achterstallige facturen) zal de partij in overtreding een forfaitair bedrag van 15% van het totaal resterend bedrag over dienen te maken aan de medecontractant en/of betalingen die uitgevoerd werden na de vervaldatum, met een minimum van 75 euro, krachtens artikel 1152 van de Grondwet, en een intrest van 1% per maand, beginnend op de datum van de vervaldatum van de factuur, waarbij elke begonnen maand volledig zal aangerekend worden.

De eventuele kosten die voortkomen uit het niet-uitvoeren van het lopend contract zijn volledig ten laste van de partij in overtreding.

Bij verzaking of vertraging van betaling kan dit leiden, na ingebrekestelling, tot stopzetting van levering, zonder onverminderde vervolging van alle aard die naar onze schatting tegen de klant zal opwegen, en de uitvoering of de uiteindelijke oplossing van verleden contracten, en dat op rekening van de klant.

Iedere vertraging van betaling leidt tot onmiddellijke opeisbaar van alle niet betaalde bedragen. In ieder geval waarbij wij een voorschot ontvangen, dient de betaling per goedgekeurde domiciliëring te geschieden, met de nodige garanties, wordt het bedrag automatisch en zonder kennigeving hiervan vermeerderd met de gebruikelijke intresten.

9. De koper kan niets voorbehouden wat betreft de reglementen omtrent garantie of compensatie.

10. Voorbehoud van eigendom : toepassing van art. 101 van de Wet van 08.08.97 (KB van 28.10.97) bepaalt : De verkoer behoudt zich het recht voor eigenaar te blijven tot de betaling volledig voldaan is, inclusief intresten en eventuele kosten. De risico’s zijn ten laste van de koper. De voorschotten kunnen bevroren worden om eventuele verliezen te dekken. Tot op het moment van volledige betaling en uitvoering van alle verplichtingen voortkomend uit de verkoopsovereenkomst, zijn de geleverde goederen geacht niet volledig voldaan te zijn, van die soort dat de aankoper het eigendomsrecht niet kan overdragen aan derden, noch de goederen als eigendom beschouwen. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verbouwd, toebehorend aan de verkoper, geeft de koper vanaf dat moment alle winsten resulterend uit de herverkoop aan verkoper.

In geval van niet-betaling van de facturen op hun vervaldag (of van een gedeelte hiervan), van eventuele intresten en verhogingen, reserveren wij ons het recht al het verkochte materiaal zelf terug op te komen haeln. Alvorens dit te doen, versturen wij de klant een bericht van achterstallige betaling per aangetekend schrijven, en indien hier geen gevolg aan wordt gegeven binnen de 8 dagen, zullen wij procederen, zonder enig ander vorm van proces, ter onmiddellijke recuperatie van het verkochte materiaal, en dit zonder enige compensatie en schade die ons niet ten laste gelegd kan worden, met welk motief dan ook. De gemaakte kosten voor deze recuperatie zullen op rekening van de klant zijn volgens ons tarief voor de gedwongen lichamelijke arbeid en transport.

Deze terugname wordt uitgevoerd als een voorzorgsmaatregel gedurende 10 dagen. Een waarde van het teruggevorderde materiaal zal aan de klant meegedeeld worden binnen de twee dagen volgend op de dag van inbeslagname.

De klant zal dus kunnen kiezen tussen alle verschuldigde bedragen betalen (waaronder de kosten voor de inbeslagname) en het materiaal terug op eigen kosten ophalen, of de waarde van de inbeslaggenomen goederen in mindering brengen op het totaal verschuldigd bedrag en ons het materiaal definitief terug toe te eigenen.

Indien er binnen de 5 dagen geen gevolg wordt gegeven, beschouwen wij de klant zich akkoord te verklaren met het voorstel van de waarde van de teruggenomen goederen, en dat hij akkoord is dat wij de goederen definitief terug in ons bezit hebben.

11. De verkoper mag alle rechten komende uit het lopende contract overmaken aan een derde partij.

12. Elke beding resulterend uit onze conventies wordt geacht nietig te zijn indien zij afwijkt van de gebiedende regels ter bescherming van de consument (wet van 07/12/98 – wet van 14/07/91).

13. De meningsverschillen of geschillen die zich kunnen voordoen als gevolg of in verband met dit contract zullen exclusief behandeld worden door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement van Bergen (2de Canton van het Vredegerecht of 1ste Kamer van het Handelstribunaal), en dit zelfs indien de koper een andere keuze voorziet in zijn algemene aankoopvoorwaarden.

Even geduld...